Quản lý hiệu suất công việc

Chúng tôi hiểu rằng quản lý hiệu suất công việc là một trách nhiệm quan trọng bởi đó là cách cơ bản để thực hiện chiến lược kinh doanh và hướng các nỗ lực của tất cả mọi người vào một mục tiêu chung. Vì vậy chúng tôi

  • Đưa ra định hướng chiến lược cho tất cả các nhân viên.
  • Gắn kết động cơ thúc đẩy, hành vi và đóng góp của nhân viên vào kết quả mà tổ chức cần phải đạt được.
  • Kêu gọi nhân viên giữ gìn các giá trị và nguyên tắc của Linde.
  • Xây dựng một nền văn hóa hiệu suất cao là nơi con người có tinh thần chịu trách nhiệm về việc cải tiến liên tục các quy trình kinh doanh, các kỹ năng của riêng mình và cả sự đóng góp.

Quản lý hiệu suất công việc và Phát triển nhân viên

Cấp trên và nhân viên cùng nhau đưa ra các mục tiêu và các biện pháp phát triển. Họ cùng nhau xem xét lại những tiến triển và quyết định về chuyên môn, kỹ năng mà nhân viên cần phải đạt được trong các giai đoạn phát triển tương ứng, vào những khoảng thời gian nhất định.